Topic Headlines
No Topic Description Syllabus
1    بیان مفاهیم تعاریف اولیه ...
2    نمودارهای کنترل شوهارت ...
3    ادامه نمودار کنترل شوهارت ...
4    نمودار کنترل جمع تجمعی با استفاده از آزمون های آماری ...
5    نمودار کنترل ماسک-وی به کمک آزمون نسبت احتمال دنباله ...
6    محاسبه توزیع و متوسط متغیر طول اجرای نمودار جمع تجمعی با استفاده از زنجیرهای مارکف ...
7    نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی ...
8    نمودار کنترل دامنه متحرک ...
9    نمودار کنترل برای داده های خود همبسته ...
10    نمودار کنترل برای داده های خود همبسته ...
11    نمودارهای کنترل چند متغیره ...
12    نمودارهای کنترل چند متغیره ...
13    شاخص های کارایی تک متغیره ...
14    شاخص های کارایی تک متغیره ...
15    استنباط آماری روی شاخص های کارایی تک متغیره ...
16    شاخص های کارایی چند متغیره ...
17    شاخص های کارایی چند متغیره ...
18    آزمون اول ...
19    نمونه گیری برای پذیرش ...
20    نمونه گیری برای پذیرش یک مرحله ای ...
21    نمونه گیری برای پذیرش دو مرحله ای ...
22    نمونه گیری برای پذیرش پی در پی ...
23    روش های تعیین پارامترهای طرح های نمونه گیری برای پذیرش ...
24    نمونه گیری برای پذیرش شرطی ...
25    نمونه گیری برای پذیرش شرطی وابسته و تعویقی ...
26    نمودارهای کنترل در محیط فازی ...
27    آزمون دوم ...
28    شاخص های کارایی در محیط فازی ...
29    نمونه برای پذیرش در محیط فازی ...
30    بیان تمام مفاهیم فوق برای پروفایل ها ...
31    آزمون نهایی ...