Topic Headlines
No Topic Description Syllabus
1    یاد آوری مفاهیم اولیه احتمال ...
2    قانون احتمال کل و امیدریاضی شرطی ...
3    تعاریف و مفاهیم پایهای در مورد فرایند تصادفی ...
4    توزیعهای با بعد متناهی، ایستایی، با نموهای همگن، با نموهای مستقل، ویژگی مارکوفی ...
5    فرآیندهای برنولی و دوجملهای و ویژگیهای آنها، فرایند شمارشی ...
6    فرآیندهای پواسن و قضایای مربوطه ...
7    توزیع زمان بین رخداد ها و زمان رخداد ...
8    توزیع شرطی زمانهای بین ورود و ارتباط با آمارههای ترتیبی توزیع یکنواخت ...
9    فرآیند پواسون مرکب و کاربردی در نظریه تجدید و نظریه ریسک، فرآیند پواسون ناهمگن و ویژگیهای آن ...
10    فرآیند گام برداری تصادفی و ویژگیهای آن ...
11    مسئله ورشکستگی بازیکن ...
12    آزمون بین ترم ...
13    زنجیرهای مارکف: تابع انتقال، ماتریس انتقال یک مرحلهای و چندمرحلهای ...
14    معادله چاپمن - کولموگروف - توزیع اولیه، احتمالات مطلق، توزیع توأم ...
15    تجزیه فضای حالت ها، زنجیرهای تحویلناپذیر و آرگودیک، ...
16    وضعیتهای گذرا و بازگشتی ...
17    وضعیتهای بازگشتی مثبت و بازگشتی پوچ ...
18    متوسط تعداد دفعات ملاقات از یک وضعیت بازگشتی ...
19    توزیعهای ایستا، خواص توزیعهای ایستا و روشهای محاسبه. ...
20    متوسط تعداد دفعات ملاقات از یک وضعیت بازگشتی؛ متوسط اولین زمانهای گذر ...
21    ادامه فرآیندهای زاد و مرگ ...
22    شاخه ای و سیستم های صف بندی ...
23    فرآیندهای زاد و مرگ ...
24    جمع بندی ...
25     ...