Topic Headlines
No Topic Description Syllabus
1    مروری بر نظریه مجموعه ها ...
2    مجموعه های فازی (مفاهیم اولیه و عملگرهای جبر) ...
3    ادامه مجموعه های فازی (مفاهیم اولیه و عملگرهای جبر) ...
4    اعداد فازی و حساب اعداد فازی ...
5    حل تمرین ...
6    کوئیز اول، اندازه های زیرجمعی (با تأکید بر اندازه های امکان) ...
7    احتمال پیشامدهای فازی ...
8    احتمال پیشامدهای فازی ...
9    حل تمرین ...
10    توابع احتمال با پارامترهای فازی ...
11    ادامه توابع احتمال با پارامترهای فازی ...
12    توابع احتمال بر اساس داده های فازی ...
13    حل تمرین ...
14    روشهای باکلی ...
15    تعطیلات نوروز ...
16    تعطیلات نوروز ...
17    تعطیلات نوروز ...
18    تعطیلات نوروز ...
19    کوئیز دوم و روشهای باکلی ...
20    روشهای باکلی ...
21    استنباط آماری در محیط فازی ...
22    حل تمرین ...
23    برآورد نقطه ای بر اساس داده های فازی ...
24    برآورد فاصله ای بر اساس داده های فازی ...
25    حل تمرین ...
26    آزمون میان ترم ...
27    آزمون فرضیه بر اساس داده های فازی ...
28    حل تمرین ...
29    آزمون فرضیه های فازی ...
30    روشهای باکلی ...
31    فاصه بین اعداد فازی ...
32    حل تمرین ...
33    کوئیز دوم و رگرسیون در محیط فازی ...
34    رگرسیون در محیط فازی ...
35    ادامه رگرسیون در محیط فازی ...
36    جمع بندی ...