Syllabus Description
Syllabus Description For مفاهیم مربوط به آمار توصیفی (شامل تعاریف جامعه و نمونه آماری و انواع داده ها)
Title Syllabus Description
جایگاه درس در برنامه درسی دوره    این درس به عنوان یک درس نظری الزامی به ارزش 3 واحد برای دانشجویان کارشناسی رشته آمار و رشته ریاضی در نظر گرفته شده است.
هدف کلی    هدف این درس آشنایی با آمار توصیفی؛ قوانین شمارش و احتمالات غیر شرطی و شرطی است. این مباحث پیش نیاز درس احتمال 1 است.
شایستگی های پایه    پیشنیازی لازم ندارد
اهداف یادگیری    آشنایی با امار توصیفی - آمادگی برای درس احتمال1 (فضای نمونه، پیشامد، تابع احتمال، احتمال شرط، کسر بیز، استقلال پیشامدها
روش تدریس    تدریس در کلاس درس به صورت نظری و محاسباتی (استفاده از نرم افزار) خواهد بود.
وظایف دانشجو    حضور در کلاس و طرح پرسش در ارتباط با مطالب ارائه شده، حضور در آزمون ها، حضور در کلاس حل تمرین (در صورت تشکیل) تحویل به موقع تکالیف، ارائه سمینار در صورت لزوم
منبع    1. بهبودیان، ج. آمار و احتمال مقدماتی، چاپ شانزدهم، انتشارات آستان قدس رضوی، 1383. 2. راس، ش، مبانی احتمال، ترجمه احمد پارسیان و علی همدانی، ویرایش هشتم، چاپ دوم، انتشارات شیخ بهایی، 1389. 3. ووناکات، ت. چ.، ووناکات، ر. چ.، آمار مقدماتی، جلد 1 و 2، ترجمه محمدرضا مشکانی، مرکز نشر دانشگاهی، 1393
مواد و امکانات آموزشی    نجهیزات عمومی در یک کلاس درس
نحوه ارزشیابی    میان ترم، پایان ترم، ارائه به موقع و حل درست تمرینات تحویلی در کلاس، پرسش های حین تدریس