Syllabus Description
Syllabus Description For یادآوری مفاهیم اولیه و بیان اهداف درس
Title Syllabus Description
جایگاه درس در برنامه درسی دوره    تخصصی الزامی کارشناسی آمار
هدف کلی    آشنایی با اصول و روشهای مختلف برآوردیابی نقطه ای پارامتری
شایستگی های پایه    داشتن اطلاعات لازم از دروس احتمال 1 و احتمال 2 و روابط بین توزیع ها
اهداف یادگیری    توانمندی در مباحث نظری روشهای برآوردیابی و به کارگیری آن در دروس دیگر
روش تدریس    سقراطی
وظایف دانشجو    شرکت در کلاس درس، انجام تکالیف و حضور در کوئیزها و آزمون ها
منبع    1-بهبودیان، ج.) 1370 (. آمار ریاضی، ویرایش اول، موسسه انتشارات امیرکبیر تهران،. 2-پارسیان، ا. ) 1389 (. مبانی آمار ریاضی، ویرایش سوم، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان..
مواد و امکانات آموزشی    کلاس درس و دیتا
نحوه ارزشیابی    بین ترم 30-35 درصد پایان ترم 40-45 درصد کوئیزها و حل تمرین ها 25 درصد