1. زهرا بهدانی , غلامرضا محتشمی برزادران , بهرام صادق پور گیلده , منحنی هــای لــورنتس پــارامتری و ارتبــاط آن بــا شــاخص های قابلیت اعتماد , بررسی های آمار رسمی ایران , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۳۹-۵۹
  2. زهرا بهدانی , یدالله واقعی , غلامرضا محتشمی برزادران , بهرام صادق پور گیلده , مطالعه ی مقایسه ای شاخص های توزیع درامد استان خراسان جنوبی با کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱393 , بررسی های آمار رسمی ایران , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۶۱-۱۸۱
  3. سهیل شکری , بهرام صادق پور گیلده , غلامرضا محتشمی برزادران , بهروز فتحی واجارگاه , استنباط پیشگو ناپارامتری فازی بهینه برای طرح نمونه گیری جهت پذیرش یک مرحله ای , تحقیق در عملیات در کاربردهای آن , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۵۳-۶۸
  4. عباس پرچمی , بهرام صادق پور گیلده , جایگزینی آزمون نسبت احتمال دنباله ای با ماسک V در نمودارکنترل جمع تجمعی , مهندسی و مدیریت کیفیت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳۵-۴۵
  5. اعظم سادات ایزی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی دوست پرست , استفاده از طراحی اقتصادی نمودار کنترل X تحت نمونه گیری دومرحله ای در تحلیل شاخص Cpp , مهندسی و مدیریت کیفیت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۷۰-۲۸۲
  6. ضیا فلاح محمدی , مهدی پور امیر , بهرام صادق پور گیلده , مهدی سماواتی , تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت اسیدفولیک بر سطوح هوموسیستئین پلاسمای مردان جوان فعال به دنبال یک جلسه تمرین وامانده ساز , المپیک , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱۴۹-۱۵۹
  7. شادمهر میردار , رضا قراخانلو , توحید مبهوت مقدم , بهرام صادق پور گیلده , مطالعه میزان کار و برخی شاخص های فیزیولوژیکی داوران نخبه فوتبال ایران , المپیک , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۶۹-۷۹
  8. ولی الله دبیدی روشن , بهرام صادق پور گیلده , زهرا جهانیان , تاثیر یک جلسه دو وامانده ساز با شدت های متفاوت بر مقادیر آدیپونکتین زنان فعال , علوم زیستی ورزشی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۲۱-۳۹
  9. نغمه اثباتی , ضیا فلاح محمدی , بهرام صادق پور گیلده , تاثیر یک برنامه منتخب ورزش درمانی درآب بر درد، عملکرد و زمان تحرک بیماران زن مبتلا به کمردرد مکانیکی , پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۷-۱۷
  10. شادمهر میردار , معصومه نوبهار , حمید سفیری , بهرام صادق پور گیلده , تاثیر یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز در روز به مدت یک هفته بر برخی آنزیم های کبدی دختران , پژوهش در علوم ورزشی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲, صفحه ۱۴۱-۱۵۶
  11. نورالدین شریفی , بهرام صادق پور گیلده , بررسی وضعیت بخش حمل و نقل استان مازندران و مقایسه آن با ویژگی‌های بخش حمل و نقل دیگر استان‌های کشور , برنامه‌ ریزی و بودجه , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱, صفحه ۵۱-۷۶